Granty


Finanční podpora Nadace směřuje v souladu s pravidly pro poskytování nadačních příspěvků do těchto programů:  

Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání

V rámci tohoto programu lze podpořit talentované jednotlivce na studijních stážích, přispívat na studijní pobyty a účast v prestižních soutěžích

Výchova a vzdělávání mladých lidí, podpora mimoškolních aktivit žáků, učňů a studentů ve zlínském regionu

V rámci tohoto programu lze podpořit projekty škol a NNO, jejichž cílem je výchova, vzdělání, motivace a účelné vyplnění volného časů žáků a studentů směřující k zodpovědnému vztahu k občanské společnosti a vzájemné pomoci.

Vytváření a rozvoj zdravé občanské společnosti ve zlínském regionu          

V rámci tohoto programu lze podpořit:

  • zachovávání kulturních tradic, řemesel, folklóru, hudby a umění, projekty na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti prospěšné
  • projekty spolupráce NNO a škol s dětskými domovy, zařízeními náhradní péče, zařízeními sociální prevence, zájmovými organizacemi zřízenými na podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných osob

Správní rada Nadace Jana Pivečky každoročně vyhlásí, který program bude v daném roce podporovat. Může i mimo vyhlášené řádné grantové kolo podpořit nadačním příspěvkem i jiné projekty odpovídající cílům nadace dle platného statutu. Podmínkou přidělení takového nadačního příspěvku je schválení nadpoloviční většinou všech členů správní rady.

Comments are closed.